Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5,100,000,000   -1,991,686,429.33   -29.29
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,978,000,000   -1,991,686,429.33   -37.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   397.8    
P/E dự kiến   6.91    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A