Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.1E9   1.96405384E8   3.85
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.978E9   1.96405384E8   4.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   265.2    
P/E dự kiến   10.4449    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A