Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.94161494E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9352E9   2.38427504E8   3.08
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6776E9   2.38427504E8   3.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   111.84    
P/E dự kiến   20.9227    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A