Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1090201554E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3947552906E10   1.282957784E9   4.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.1158042325E10   1.282957784E9   5.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   743.8695    
P/E dự kiến   9.5312    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0694%