Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.7702755221E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3947552906E10   3.914819628E9   28.07
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.1158042325E10   3.668980846E9   32.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   648.7234    
PE dự kiến   10.5438    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A