Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.9428311570666668E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.04E9   3.692191026666667E8   13.57
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.632E9   9.978616266666667E7   4.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   94.8837    
PE dự kiến   76.5147    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A