Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (DT4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DT4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   750.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1034.4828    
P/E dự kiến   9.6667    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A