Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú (DSV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DSV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.36023981E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.103872E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.683098E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1368.8409    
P/E dự kiến   7.3055    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A