Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E9   6.91704494E8   57.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   37.2451    
P/E dự kiến   829.6393    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A