Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   39,200,668,728   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,200,000,000   1,369,407,904   57.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   773,528,938   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   14.34    
P/E dự kiến   2,127.61    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A