Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.98E11   6.4420656982666664E10   12.14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.5900853093333333E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0E9   1.5059562506666667E9   16.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   217.2631    
P/E dự kiến   26.6957    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A