Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.98E11   7.169178893E10   9.01
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.156774428E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0E9   2.053330154E9   14.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   217.2631    
P/E dự kiến   162.0155    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A