Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.9344299809333336E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E9   1.502018396E9   93.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8.815723506666666E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   14.3354    
P/E dự kiến   2127.6059    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A