Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.22636778088E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.2E10   8.322063798E10   40.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   7.752878046E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   217.2631    
P/E dự kiến   18.8711    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A