Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.92411067166E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.2E10   4.0361319252E10   38.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   5.0728364466E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   217.2631    
P/E dự kiến   18.8711    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A