Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   213,395,113,553   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   52,000,000,000   11,115,510,462   21.38
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   11,123,329,909   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   217.26    
PE dự kiến   18.87    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A