Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.29721671612E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.3023873930133333E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.0419099144133333E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A