Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.00100125776E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.878805488E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   7.9030443904E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   7760.5418    
P/E dự kiến   10.1153    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0601%