Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng (DSC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.1257108949333336E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.25E10   4.11799191E10   49.42
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E10   3.2826883597333332E10   49.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8333.3333    
PE dự kiến   1.56    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A