Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng (DSC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.1144826538E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.25E10   3.0752192581E10   49.2
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E10   2.4477324502E10   48.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8333.3333    
PE dự kiến   1.8598    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A