Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (DS3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DS3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.623746221E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.639879124E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E9   6.888020798E9   57.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   562.3385    
PE dự kiến   8.0023    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A