Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (DRL: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DRL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   29,389,095,000   25,414,573,213.33   64.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   27,805,085,000   23,846,646,989.33   64.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,926.85    
P/E dự kiến   12.16    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A