Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (DRL: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DRL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   57,137,751,000   79,527,585,500   34.8
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   53,785,863,000   75,099,025,688   34.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5,661.67    
PE dự kiến   9.18    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A