Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (DRL: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DRL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.9389095E10   2.5414573213333332E10   64.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.7805085E10   2.3846646989333332E10   64.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2926.8511    
P/E dự kiến   12.2657    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A