Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (DRL: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DRL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.04234165498E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.3187479E10   7.5221181574E10   87.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0683105E10   7.1012982632E10   87.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   4000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   4282.4321    
P/E dự kiến   9.8542    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0948%