Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (DRL: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DRL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.00518577803E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.3187479E10   6.7751117313E10   156.88
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0683105E10   6.3817393185E10   156.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   4000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A