Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DRI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.17669178913E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.4539822495E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.13E11   5.1576510733E10   45.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1543.7158    
PE dự kiến   4.5229    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A