Công ty Cổ phần DRH Holdings (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DRH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.10023E12   1.62654317806E11   14.78
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.80038E11   6.8801927855E10   38.22
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.440304E11   6.3912974788E10   44.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2361.1567    
PE dự kiến   4.1929    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A