Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DRH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.5E11   5.7796248796E10   4.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.389E10   5.5315086012E10   16.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.72E10   5.3098518684E10   19.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1371.4286    
P/E dự kiến   20.0521    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A