Công ty Cổ phần DRH Holdings (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DRH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.5E11   1.32447669716E11   37.84
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.389E10   8.0365075917E10   95.8
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.72E10   7.1237649617E10   106.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1101.6406    
PE dự kiến   10.7567    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A