Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DRH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.5E11   2.7059396716E10   5.8
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.389E10   7.736134010133333E10   69.16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.72E10   7.1092226652E10   79.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1371.4286    
P/E dự kiến   15.0208    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A