Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DRH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   67,200,000,000   23,685,112,989.33   26.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,371.43    
P/E dự kiến   14.22    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A