Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DRH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.72E10   2.3685112989333332E10   26.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1371.4286    
P/E dự kiến   18.2292    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A