Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (DRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.602E12   3.527678670002E12   48.97
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.4E11   2.633635536E11   24.39
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.10603995688E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3771.2156    
P/E dự kiến   10.2885    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A