Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (DRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.601056168896E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.4E11   3.53527225504E11   16.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.8247759878E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3771.2156    
P/E dự kiến   10.2885    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A