Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DQC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.05E12   8.3671785176E11   39.84
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E11   1.23356771122E11   41.12
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.00179928646E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7702.0979    
P/E dự kiến   8.5042    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A