Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DQC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,100,000,000,000   931,124,447,654.67   63.49
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   230,000,000,000   251,751,190,721.33   82.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7,702.1    
P/E dự kiến   8.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A