Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DQC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.05E12   7.81526921604E11   18.61
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E11   1.45123318012E11   24.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.17144561296E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7702.0979    
P/E dự kiến   8.5042    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A