Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.104250523752E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.9034437212E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E10   1.5031687003E10   62.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   787.5063    
P/E dự kiến   2.4127    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A