Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2E12   1.073426141172E12   89.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.052858378E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.45E10   5.329928506E9   36.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   466.4591    
P/E dự kiến   2.3582    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A