Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.41439291E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -8.15477685E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.4E10   -8.15477685E9   -29.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   450.3743    
P/E dự kiến   1.9983    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A