Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2E12   1.085316045328E12   67.83
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.203193178666667E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.45E10   6.212880614666667E9   32.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   466.4591    
P/E dự kiến   4.502    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A