Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.230758159333333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -5.890111164E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.4E10   -5.890111164E9   -31.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   450.3743    
PE dự kiến   1.5543    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A