Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.00185876096E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.91251E11   3.47054103896E11   90.73
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.73649783002E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5585.076    
P/E dự kiến   6.7143    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A