Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.4577E11   3.01767881538E11   122.78
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.34689123238E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5119.7776    
PE dự kiến   7.7445    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A