Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0543E11   4.13109304304E11   50.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5119.7776    
P/E dự kiến   7.6371    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A