Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.467E12   1.6428637600746667E12   83.99
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.228E12   1.319283382828E12   80.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3137.9823    
P/E dự kiến   7.1702    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1333%