Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.56535019744E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.42E11   9.3055162185E11   105.27
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.71E11   7.90451094744E11   106.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   948.0386    
PE dự kiến   18.4592    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A