Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.911608958512E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.91E11   1.104727921156E12   27.87
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.23E11   8.92596833532E11   27.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2103.0615    
P/E dự kiến   10.8889    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A