Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.392E12   1.6428637600746667E12   88.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.14E12   1.319283382828E12   86.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2913.1106    
P/E dự kiến   8.1871    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A