Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.617928609704E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.91E11   9.77553078244E11   73.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.23E11   7.88879460676E11   71.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2103.0615    
P/E dự kiến   10.984    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A