Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.300873052564E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.42E11   8.742562309426666E11   148.35
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.71E11   7.343449066066666E11   148.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   948.0386    
PE dự kiến   22.5729    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A