Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.334456760656E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.42E11   8.7735334764E11   49.62
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.71E11   7.20794565552E11   48.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   948.0386    
P/E dự kiến   20.0414    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A