Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.8462154656E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   -4.54078508E8   -2.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -3.79262808E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1003.281    
P/E dự kiến   33.8888    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A