Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (DP2: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DP2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   180,000,000,000   149,685,827,495   83.16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -9,989,829,860   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   100,000,000   -9,989,829,860   -9,989.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5    
PE dự kiến   1,740    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A