Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (DP2: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DP2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.31735322372E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -1.2257124668E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E9   -1.2257124668E10   -102.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   300.0    
P/E dự kiến   30.3333    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A