Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DP1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   45,000,000,000   46,399,280,436   25.78
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3,600,000,000   36,383,885,308   252.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   171.6    
PE dự kiến   84.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A