Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DP1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E10   3.9536150136E10   87.86
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.6E10   3.1858281463E10   88.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1716.0017    
PE dự kiến   7.5758    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A