Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (DOC: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DOC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.25E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   500.0    
PE dự kiến   19.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A