Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNY năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.039875E12   1.548979476505E12   148.96
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   -6.8837E10   -6.826485566E10   99.17
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   -6.8837E10   -6.826485566E10   99.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A