Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNY năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.67E10   2.4461118775E10   31.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.7525E10   1.9549083215E10   33.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2130.5937    
P/E dự kiến   3.4263    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A