Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNY năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.365986536062E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.8125489979E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.5E10   7.0476829673E10   108.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2407.4505    
PE dự kiến   1.7861    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A