Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0161736969213334E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E11   1.4140790586266666E11   70.7
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.222E11   1.0949719672266667E11   67.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1222.0    
PE dự kiến   9.9836    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A