Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   903,475,261,649.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   104,000,000,000   -132,477,372,220   -95.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   85,000,000,000   -152,380,243,722.67   -134.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   850    
P/E dự kiến   17.65    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A