Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.67157255708E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.22E11   1.56167495776E11   32.0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.98E10   1.17943739308E11   29.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   998.0    
P/E dự kiến   15.0301    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A