Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.361974011906666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.22E11   5.2648358738666664E10   32.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.98E10   2.8373978098666668E10   21.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   998.0    
P/E dự kiến   14.6293    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A