Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.54970450395E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.22E11   5.4831424053E10   44.94
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.98E10   3.2225368439E10   32.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   998.0    
P/E dự kiến   12.4248    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A