Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.62609309504E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E11   1.90070853836E11   31.68
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.222E11   1.35240630648E11   27.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1222.0    
P/E dự kiến   12.275    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A