Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.01097887714E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E11   1.2993363096E11   43.31
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.222E11   9.946577685E10   40.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1222.0    
PE dự kiến   10.0655    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A