Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.95734727611E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.04E11   9.1323452004E10   87.81
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.5E10   6.1543316514E10   72.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   850.0    
P/E dự kiến   15.2941    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A