Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.1356749589E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.22E11   -7.1489827E9   -2.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.98E10   -2.7167732498E10   -13.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   998.0    
P/E dự kiến   16.0321    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A