Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.034752616493334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.04E11   -1.3247737222E11   -95.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.5E10   -1.5238024372266666E11   -134.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   850.0    
P/E dự kiến   15.2941    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A