Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.012434126681E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E11   1.54324210638E11   102.88
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.222E11   1.18003262171E11   96.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1222.0    
PE dự kiến   13.9386    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A