Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.339844502042E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   2.8956673688E10   57.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.5632447094E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   333.3333    
P/E dự kiến   33.9    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A