Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (DNR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   122,333,181,702   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,200,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,716,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,087.8    
P/E dự kiến   9.19    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A