Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.352330392446E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.42518632702E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.20813E11   1.19396318692E11   49.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2440.2101    
P/E dự kiến   10.0811    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A