Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4397115036586667E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.07075990272E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.53008E10   6.6269544053333336E10   66.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2509.557    
P/E dự kiến   8.2086    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A