Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.504760360833E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.7263006255E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.20813E11   8.5109689289E10   70.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2415.8125    
P/E dự kiến   7.8648    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A