Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3905310421093333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.0850530489333333E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.20813E11   8.857065288933333E10   54.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2415.8125    
P/E dự kiến   10.1001    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A