Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.461E12   2.180822071712E12   88.62
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5E11   4.3651211482E10   29.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1499.8721    
PE dự kiến   9.2008    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A