Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,439,711,503,658.67   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   107,075,990,272   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   75,300,800,000   66,269,544,053.33   66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,600   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,787.45    
P/E dự kiến   9.33    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.06%