Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (DNN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.946224581826667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.156E11   1.6423405448666666E11   106.55
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.017E10   1.28423153068E11   106.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1555.6191    
PE dự kiến   2.507    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A