Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   153,781,634,754.67   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   22,500,000,000   17,332,816,312   57.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   18,000,000,000   13,855,554,712   57.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,111.84    
P/E dự kiến   7.54    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1%