Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.24E10   8.50107369E9   18.98
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.79E10   6.703049042E9   18.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4088.9939    
P/E dự kiến   3.057    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A