Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.75393276528E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.05E10   1.7786349122E10   43.38
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.4128428796E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3759.3707    
P/E dự kiến   6.384    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A