Công ty Cổ phần Logistic Cảng Đà Nẵng (DNL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.6E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1299.3039    
P/E dự kiến   10.1593    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A