Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.1283874362573333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.7704E11   1.342640410576E12   148.73
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.0706475379333334E12   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1023.0137    
PE dự kiến   14.8581    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A