Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2,404,231,046,064   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   677,040,000,000   1,614,252,746,535   238.43
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1,296,206,667,768   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,023.01    
PE dự kiến   14.86    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A