Công ty Cổ phần Điện nước An Giang (DNA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.37344E11   1.38191631667E11   100.62
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.09875E11   1.10436446493E11   100.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2258.0148    
PE dự kiến   9.9645    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A