Công ty Cổ phần Điện nước An Giang (DNA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DNA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.37344E11   1.3806391738533334E11   75.39
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.09875E11   1.1030268261466667E11   75.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2258.0148    
PE dự kiến   9.3312    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A