Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.415E12   1.288898047246E12   91.09
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.55E11   1.68677602125E11   108.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   4463.3261    
P/E dự kiến   18.3719    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A