Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,415,000,000,000   1,196,634,363,678.67   63.43
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   155,000,000,000   170,303,512,526.67   82.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,463.33    
P/E dự kiến   16.92    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.02%