Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.468E12   1.298370759824E12   66.33
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.7165851527466666E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.25E11   2.1721597313733334E11   72.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6479.0217    
PE dự kiến   11.8845    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A