Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.415E12   1.263790064248E12   66.99
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.6328095711333334E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.85E11   2.10557123584E11   85.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5327.1956    
P/E dự kiến   20.0293    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A