Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.415E12   1.114978191128E12   19.7
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.39537193364E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.85E11   1.9196291258E11   25.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5327.1956    
P/E dự kiến   22.8826    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0164%