Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.468E12   1.169394425044E12   19.91
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.60777839912E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.25E11   2.08425038636E11   23.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6479.0217    
P/E dự kiến   14.5392    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A