Công ty cổ phần du lịch và thương mại - VINACOMIN (DLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DLT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.174362111234E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   7.939658222E9   49.62
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   6.14954851E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3199.9283    
P/E dự kiến   4.2813    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A