Công ty cổ phần du lịch và thương mại - VINACOMIN (DLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DLT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.37E12   1.241760369212E12   90.64
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0E9   9.991246037E9   124.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3199.9283    
P/E dự kiến   4.2813    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A