Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DLR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.2501989708E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -1.1689268958E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.534958078E9   -1.1689268958E10   -257.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1007.7685    
PE dự kiến   8.9306    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A