Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DLR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   52,501,989,708   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -11,689,268,958   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4,534,958,078   -11,689,268,958   -257.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,007.77    
PE dự kiến   11.71    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A