Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DLR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.890842787E9   -8.692065471E9   -147.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1309.0762    
P/E dự kiến   7.639    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A