Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.8E12   2.4042415511613335E12   64.4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2E11   8.123242980533333E10   27.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   512.4136    
P/E dự kiến   5.3082    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A