Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.8E12   2.472683070682E12   88.31
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2E11   6.5869257672E10   29.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   771.7733    
P/E dự kiến   4.8589    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A