Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,800,000,000,000   2,447,717,422,742   43.71
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   220,000,000,000   115,482,487,988   26.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,003.71    
P/E dự kiến   5.27    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.15%