Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DL1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E11   2.00028987317E11   133.35
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   1.5394350819E10   102.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.2105801037E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1591.3299    
P/E dự kiến   6.4726    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A