Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DIG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.162029646744E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E11   9.044798012666667E10   42.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.28E11   5.2695218682666664E10   30.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   537.3752    
P/E dự kiến   41.8702    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A