Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DIG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.171572416314E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E11   4.1787544206E10   13.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.28E11   1.3442691404E10   5.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1308.4128    
P/E dự kiến   12.0757    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A