Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DIG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.171572416314E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E11   4.371206447E10   13.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.28E11   1.5295747638E10   5.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   537.3752    
P/E dự kiến   30.0535    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A