Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DIG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E11   7.6431230688E10   38.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.177E11   5.2912677504E10   33.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   507.9958    
P/E dự kiến   14.9608    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1053%