Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DIG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.347950633874E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E11   4.0559097276E11   115.88
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   3.11273958023E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   537.3752    
PE dự kiến   41.8702    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A