Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DIG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.95660300636E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E11   -5.7071128372E10   -8.92
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.28E11   -6.5033968444E10   -12.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   537.3752    
P/E dự kiến   27.7274    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A