Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DIG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E11   1.23354359831E11   82.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.177E11   8.2518895875E10   70.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   494.1333    
P/E dự kiến   18.4161    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A