Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E9   1.806212056E9   45.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   600.0    
P/E dự kiến   8.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A