Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.44721891404E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.574594221E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E9   1.73630398E9   43.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   500.0    
P/E dự kiến   7.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A