Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.1819912607E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.684062652E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.0E9   9.39660294E8   15.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   375.0    
PE dự kiến   10.4    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A