Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.4835829056266666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.9266938653333333E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E9   1.139995896E9   21.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   500.0    
P/E dự kiến   12.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A