Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.52469609526E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.575290204E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E9   1.458193368E9   18.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   500.0    
P/E dự kiến   10.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A