Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.495E12   1.686465435106E12   24.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.75E10   3.685340452E9   4.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.001228956E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   719.3679    
P/E dự kiến   10.1478    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A