Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,113,948,381,668   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   28,000,000,000   49,038,794,374   87.57
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   36,103,881,156   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,901.5    
P/E dự kiến   17.78    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A