Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1681278053546667E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8E10   4.8355130749333336E10   129.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.5832891866666664E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2901.5015    
P/E dự kiến   17.7839    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A