Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.6384230893E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.65E10   1.8920566582E10   57.34
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.32E10   1.5136453266E10   57.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1390.6155    
PE dự kiến   7.263    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A