Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.66508477031E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.65E10   1.5112078078E10   91.59
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.32E10   1.2089662462E10   91.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1390.6155    
P/E dự kiến   8.5574    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A