Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   2.1160487506666668E10   88.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.44E10   1.6928390005333334E10   88.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1517.035    
P/E dự kiến   6.6577    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.099%