Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   18,000,000,000   21,160,487,506.67   88.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   14,400,000,000   16,928,390,005.33   88.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,517.04    
P/E dự kiến   6.53    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1%