Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.8142124156E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.65E10   1.9605406424E10   29.71
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.32E10   1.568432514E10   29.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1390.6155    
P/E dự kiến   8.5574    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A