Công ty Cổ phần Thương mại thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0E12   9.01690596907E11   90.17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.662944259E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E10   5.30074497E9   17.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   955.5303    
P/E dự kiến   3.3071    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A