Công ty Cổ phần Thương mại thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   10,000,000,000   14,306,543,629.33   107.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   397.72    
P/E dự kiến   36.46    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A