Công ty Cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.13514625822E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E10   8.051925212E9   13.42
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   6.44154017E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   955.5303    
P/E dự kiến   3.0664    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A