Công ty Cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,365,697,486,330   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1,751,200,730   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   30,000,000,000   1,045,089,802   1.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   955.53    
PE dự kiến   4.62    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A