Công ty Cổ phần Thương mại thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0E12   8.273631837693334E11   62.05
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.129488737333333E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E10   6.464129656E9   16.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1193.1692    
P/E dự kiến   3.0172    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A