Công ty Cổ phần Thương mại thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   1.6059046044E10   107.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E10   1.2748275298E10   106.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   477.2677    
P/E dự kiến   7.6477    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A