Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.733E12   3.782058925959E12   101.31
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E11   7.5665332116E11   100.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   6184.3728    
P/E dự kiến   12.3699    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A