Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.683170993392E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.21365381964E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.57E11   6.2261093466E11   36.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6554.6903    
PE dự kiến   13.9595    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A