Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.5595676564346665E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.827700249933334E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.57E11   5.99982572108E11   52.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6554.6903    
PE dự kiến   12.5864    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A