Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   679,000,000,000   631,353,478,310.67   69.74
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   79,000,000,000   81,391,702,917.33   77.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,087.77    
P/E dự kiến   12.92    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.03%