Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.79E11   6.313534783106666E11   69.74
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.9E10   8.139170291733333E10   77.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3087.7738    
P/E dự kiến   11.5617    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A