Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.10024745611E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.3285485248E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.6E10   8.0254350736E10   121.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2249.2703    
P/E dự kiến   18.4504    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A