Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.52E11   9.26653704464E11   108.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.54961457775E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.0E10   1.3411587831E11   149.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2009.0395    
PE dự kiến   16.2764    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A