Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.52E11   8.68804279862E11   50.99
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.48847609104E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.0E10   1.2827700958E11   71.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2611.7412    
PE dự kiến   16.0812    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A