Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.40732103512E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.2930542856E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.6E10   5.4258355684E10   20.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2579.6765    
P/E dự kiến   12.4047    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A