Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.652061E12   3.230575986092E12   91.36
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -2.785360479373333E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   -7.20659E11   -2.909609410013333E11   30.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A