Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.33834031776E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.5E10   6.8897762712E10   26.5
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.2E10   5.5677436408E10   26.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3452.5772    
P/E dự kiến   8.1244    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A