Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.57621239173E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5413919E10   7.3414725286E10   161.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.6331135E10   5.8714199549E10   161.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2412.2317    
P/E dự kiến   12.4366    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A