Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.806963008226667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.5E10   8.339803003066667E10   96.23
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.2E10   6.713183184E10   96.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3452.5772    
PE dự kiến   8.9788    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A