Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.70803414604E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.5E10   8.1653852918E10   62.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.2E10   6.564986046E10   63.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3452.5772    
P/E dự kiến   8.1678    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A