Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.4366572588E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5413919E10   7.9188072978E10   87.18
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.6331135E10   6.3408059182E10   87.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2412.2317    
P/E dự kiến   15.3178    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A