Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.8E10   6.1091025376E10   160.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.04E10   4.9236323839E10   161.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2018.4297    
P/E dự kiến   15.5566    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A