Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   297,821,104,981   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   65,000,000,000   83,018,567,139   127.72
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   52,000,000,000   66,894,331,512   128.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,531.15    
PE dự kiến   9.97    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A