Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   38,000,000,000   49,290,735,094.67   97.28
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   30,400,000,000   39,917,221,518.67   98.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,018.43    
P/E dự kiến   14.86    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A