Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.5175421196266666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5413919E10   7.934138537466667E10   131.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.6331135E10   6.3449663794666664E10   130.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2412.2317    
P/E dự kiến   13.929    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A