Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DGW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.281119552352E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.04396333726E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.01E11   8.3294759292E10   41.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2487.6677    
P/E dự kiến   9.2456    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A