Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DGW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.753E11   8.5083862269E10   48.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.3984E11   6.743964863E10   48.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3531.2883    
P/E dự kiến   4.8566    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A