Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DGW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.104030156304E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.3564601838E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.5E10   5.7999615512E10   52.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1388.8791    
P/E dự kiến   11.7361    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A