Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DGW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   175,300,000,000   93,857,475,030.67   40.16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   139,840,000,000   74,627,127,824   40.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,590.66    
P/E dự kiến   4.65    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A