Công ty Cổ phần Hóa Chất Đức Giang - Lào Cai (DGL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.890252E12   3.379973455651E12   69.12
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.46386224358E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.9993E11   2.28491789742E11   57.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8619.2018    
P/E dự kiến   3.759    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A