Công ty Cổ phần Hóa Chất Đức Giang - Lào Cai (DGL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   165,556,000,000   241,400,834,308   72.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,568.03    
P/E dự kiến   11.21    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%