Công ty Cổ phần Hóa Chất Đức Giang - Lào Cai (DGL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.65556E11   1.69251649102E11   102.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3568.0259    
P/E dự kiến   10.3699    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A