Công ty Cổ phần Hóa Chất Đức Giang - Lào Cai (DGL: OTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.40828515851E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E11   7.26229567144E11   80.69
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   7.01881831508E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4007.8984    
PE dự kiến   7.7347    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A