Công ty Cổ phần Hóa Chất Đức Giang - Lào Cai (DGL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.868E12   2.152393468955E12   115.22
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.146E12   1.69251649102E11   14.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   24698.3355    
P/E dự kiến   1.3564    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A