Công ty Cổ phần Hóa Chất Đức Giang - Lào Cai (DGL: OTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5,408,285,158,510   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   450,000,000,000   726,229,567,144   80.69
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   701,881,831,508   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,007.9    
PE dự kiến   7.73    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A