Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.62206420678E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.54717E11   3.37664573456E11   132.56
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.33024E11   2.36389490895E11   101.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4659.7343    
P/E dự kiến   6.8459    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A