Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2,433,833,426,242.67   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   254,717,000,000   366,033,095,210.67   107.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   233,024,000,000   253,562,196,502.67   81.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,197.85    
P/E dự kiến   171.31    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A