Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.93E11   5.5274045903E11   112.12
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.761E11   5.26893437276E11   110.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4416.3917    
PE dự kiến   9.5327    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A