Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.5702794774E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.3E10   5.3852811192E10   31.31
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   4.2930491376E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4659.7343    
P/E dự kiến   6.7815    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A