Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (DDV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DDV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.122457737408E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.8E10   -4.317865365666667E11   -674.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -4.322400703666667E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A