Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (DDV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DDV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,122,457,737,408   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   48,000,000,000   -431,786,536,566.67   -674.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -432,240,070,366.67   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   200   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A