Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DDM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.32903639804E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.01381921258E11   -9.8034805864E10   -24.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -9.8034805864E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   677.8556    
P/E dự kiến   1.3277    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A