Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (DDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E8   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.4E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   177.7778    
P/E dự kiến   33.75    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A